Dette må du vite om pappapermisjon

Dette må du vite om pappapermisjon

Gravid
dette må du vite om pappapermisjon

Nybakt pappa? Foreldrepermisjon medfører noen viktige forskjeller mellom mor og far. Vi har samlet alt du trenger å vite om fedrekvoten. 

Pappaperm, også kalt fedrekvoten, er på 15 uker ved uttak av 100 prosent foreldrepenger, mens den er på 19 uker ved 80 prosent foreldrepenger. Hvis barnet ditt er født før 1.juli 2018, gjelder andre regler. 

Les også: Alt du trenger å vite om mammapermisjon 

Det samme antallet uker gjelder for mammaperm. De første seks ukene etter fødsel er imidlertid forbeholdt mor, og de aller fleste mødre velger å benytte seg av disse. Fedre kan ikke ta ut sin del av permisjonen i løpet av disse seks ukene. Du kan dermed ta ut fedrekvoten fra uke syv etter fødselen, men det vanligste er å vente til barnet er blitt litt større. Ukene kan du ta samlet, dele opp eller kombinere med delvis arbeid. 

Marita jobber til daglig som rådgiver i arbeidslivsorganisasjonen Krifa, og bistår blant annet sine klienter i forbindelse med permisjon. I forbindelse med fødselen har alle fedre rett til å ta 2 ukers omsorgspermisjon – og denne permisjonen inngår verken i foreldrepermisjonen eller fedrekvoten, forklarer jurist Marita Høyheim Storvoll.   

– Husk at far ikke har rett til foreldrepenger etter folketrygdloven i de to ukene han har omsorgspermisjon. Slik rett må i så fall følge av tariffavtale, arbeidsavtale, personalreglement eller annet avtaleverk, sier hun. 

Se foreldrepengekalkulatoren her.

Når det gjelder vanlig fedrekvote, har mor og far de samme rettighetene, forklarer Marita. Forutsetningen er at både mor og far har rett til foreldrepenger. Det betyr at far ikke har rett på permisjon hvis mor ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger.  

Denne forutsetningen markerer den største forskjellen mellom ordningene for pappapermisjon og mammapermisjon – men påvirker ikke de vanlige kravene til utbetaling av foreldrepenger. Les mer om foreldrepenger til far på Nav.no. 

Fellesperiode og dekningsgrad 

Utover ordningene for fedrekvote og omsorgspermisjon, kommer også begreper som tilleggspermisjon, dekningsgrad og fellesperiode inn i bildet. Og her kan det lønne seg å holde tunga rett i munnen. 

Først og fremst: I forbindelse med fødsel kan foreldre velge dekningsgrad. Hver forelder kan velge mellom 15 uker permisjon ved 100 prosent foreldrepenger, og 19 uker permisjon ved 80 prosent foreldrepenger. Valg av dekningsgrad får konsekvenser for hvor mye foreldrepenger du får. Den totale utbetalingen blir høyere ved å velge 100 prosent, men du får til gjengjeld kortere permisjon. 

Det er inntektsgrunnlaget til hver enkelt som bestemmer hva far og mor får i foreldrepenger fra NAV. Med Smarte Pengers foreldrepengekalkulator kan du enkelt beregne hva du/dere vil få i foreldrepenger ved 80 prosent eller 100 prosent uttak. 

Dekningsgraden berører både pappapermisjonen på 15 uker, og den såkalte fellesperioden. Jurist Marita Høyheim Storvoll i arbeidslivsorganisasjonen Krifa forklarer: 

– Fellesperioden er de ukene som blir igjen når 15 uker fedrekvote og 15 uker mødrekvote, samt mors fødselspermisjon på 3 uker, er trukket fra. Fellesperioden blir dermed på 16 eller 18 uker, avhengig av om man har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Fellesperioden kan fritt fordeles mellom mor og far. 

Hvis du velger å ikke benytte deg av fedrekvoten, må mor søke om å få fedrekvoten overført til seg selv – hvis ikke mister dere disse ukene. Dersom du ikke har opparbeidet deg rett til foreldrepenger, skjer denne overføringen automatisk. 

Det samme skjer hvis mor er alene om omsorgen for barnet, og har rett på foreldrepenger. I dette tilfellet kan dere likevel avtale hel eller delvis overføring av fedrekvoten ved å sende en søknad til NAV. 

Tilleggspermisjon 

Alle foreldre har rett til en tilleggspermisjon på til sammen 12 måneder – utover de opprinnelige 12 månedene. 

– Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter vanlig permisjon, og den er ulønnet. Arbeidstakere som har delvis permisjon, har ikke rett til tilleggspermisjon, sier jurist Marita Høyheim Storvoll i arbeidslivsorganisasjonen Krifa. 

Hvis dere får mer enn ett barn, kommer også et tillegg i permisjonen. I slike tilfeller er det egentlig ikke snakk om tilleggspermisjon slik den defineres i lovverket, men en lønnet utvidelse av den vanlige permisjonen. 

Hvis du får ett barn og velger 100 prosent dekningsgrad, gir det 49 uker permisjon totalt. 80 prosent dekningsgrad gir 59 permisjonsuker. Ved tvillinger og valg av 100 prosent dekningsgrad, får foreldre 66 uker totalt. Med 80 prosent dekningsgrad gir utvidelsen 80 uker permisjon. Fødsel av tre eller flere barn og valg om 100 prosent dekningsgrad, gir totalt 95 permisjonsuker. Med 80 prosent dekningsgrad blir det 115 uker. 

I likhet med store deler av permisjonstiden, står du fritt til å fordele disse ukene etter eget ønske. 

Velger for eksempel far å ta ut 5 eller 7 uker permisjon samtidig som mor, kan dere velge at disse fem ukene enten tas ut av den ordinære fedrekvoten, eller den utvidede «flerfødselkvoten». 

Viktig å huske er at du har varslingsplikt ved uttak av alle typer permisjon – uansett om permisjonen tas fra fellesperioden, flerfødselkvoten eller fedrekvoten. Her er det permisjonens lengde som avgjør: 

– Permisjon skal varsles arbeidsgiver snarest mulig. Senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker – og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år, avslutter Maria. 

7 viktige punkter om pappapermisjon 

  • Den samlede foreldrepengeperioden ved fødsel av ett barn er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad, og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad.
  • Fedre kan ikke ta ut sin del av permisjonen i løpet av de første seks ukene etter fødsel.
  • I forbindelse med fødselen har alle fedre rett til å ta ut 2 ukers omsorgspermisjon. Denne permisjonen gir ikke rett til foreldrepenger per folketrygdloven, men slik rett kan følge tariffavtale, arbeidsavtale eller annet avtaleverk.
  • Foreldrepermisjon kan tas ut som delvis permisjon, også kalt fleksibelt uttak. Delvis permisjon må tas ut innenfor en tidsramme på tre år.
  • Fellesperioden er enten på 16 eller 18 uker, avhengig av om man har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Disse ukene kommer i tillegg til omsorgspermisjon (2 uker) og pappapermisjon (15 uker).
  • Alle foreldre har rett til en ulønnet tilleggspermisjon på til sammen 12 måneder, utover de opprinnelige 12 månedene.

Les mer om fleksibelt uttak på Nav.no.

    Kilder: Nav.no, Altinn.no, Hegnar.no, Klikk.no. 

    Les også: