Hva er MSC?

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal ideell organisasjon som anerkjenner og belønner innsats for å beskytte havene og sjømatforsyninger til fremtiden. MSC sin misjon er å bruke det blå miljømerket og fiskerisertifiseringsprogrammet for å bidra til yrende liv i verdenshavene. Ved å anerkjenne og belønne bærekraftig fiskepraksis, påvirke valgene folk gjør når de kjøper sjømat og samarbeide med partnere, kan endring til et bærekraftig system sikre fiskebestander inn i fremtiden.

Les mer om MSC og Möller’s her

Hvordan fungerer MSC-programmet?

MSC-programmet består av to standarder, i tillegg til det blå MSC miljømerket som finnes på sertifiserte produkter. Fiskeristandarden brukes til å evaluere fiskerienes bærekraft, mens verdikjedestandarden sikrer sporbarhet i forsyningskjeden for MSC-sertifiserte produkter.

For at fiskeriene skal være MSC-sertifiserte, må de vurderes av en uavhengig tredjepart og oppfylle de vitenskapsbaserte kravene fastsatt i standarden. Den inneholder 29 indikatorer for bærekraftig fiskeridrift og er utviklet i samråd med eksperter fra hele verden. Videre, må alle selskaper i forsyningskjeden oppfylle sporbarhetskravene i verdikjedestandarden. Dette sikrer en uavbrutt forsyningskjede hvor sertifisert sjømat er identifiserbar, adskilt og sporbar.

Når forbrukere kjøper MSC-merkede produkter kan de stole på at det kan spores helt tilbake til et MSC-sertifisert bærekraftig fiske. De er på så måte med å belønne bærekraft og bidrar til å sikre yrende liv i havet også til fremtidige generasjoner.

Hva betyr MSC merkingen?

Den blå MSC fisken viser at produkter som bærer merket, er vilt fanget og i henhold til MSC Fiskeristandard. Sjømat som bærer det blå fiskemerket, kan spores helt tilbake til et sertifisert, bærekraftig fiske. Oppsummert betyr logoen at sjømaten er villfanget, bærekraftig og sporbar.

Hva betyr et bærekraftig fiske?

Et bærekraftig fiske betyr å etterlate nok fisk i havet, samt sikre at folk som er avhengige av fiske, kan opprettholde sitt levebrød. Fiskerier kan evalueres uansett størrelse, geografi og fiskemetode. MSC Fiskeristandard er til enhver tid oppdatert i henhold til siste kunnskap. Når fiskeriene evalueres i henhold til standarden, vurderes tre hovedprinsipper:

  1. Bærekraftige fiskebestander: Er det nok fisk igjen i havet? Fiske må være på et nivå som sikrer at bestanden kan forbli produktiv og sunn på ubestemt tid.
  2. Minimere miljøpåvirkning: Hvordan er påvirkningen? Fiskeaktiviteten må forvaltes nøye slik at andre arter i økosystemet også forblir sunne.
  3. Effektiv fiskeriledelse: Er driften godt styrt? MSC-sertifisert fiske må overholde gjeldende lover, samt raskt kunne tilpasse seg endrende miljøforhold.

Hvilke fiskerier kan vurderes i henhold til MSC fiskeristandard?

I samsvar med FN og FAOs retningslinjer for troverdige sertifiseringsordninger for sjømat fra bærekraftig fiskeri, er MSC-programmet åpent for lovlig viltfangstfiske, med unntak av de som bruker giftstoffer, sprengstoff eller som er ute etter pattedyr spesifikt. Dette innebærer at eventuelle kvalifiserende fiskerier som fisker med en lovlig fiskemetode, kan vurderes frivillig mot MSC standarden.

Både store industrielle, og små fiskerier, finnes blant de mer enn 300 MSC-sertifiserte fiskeriene verden over. Alle har blitt uavhengig vurdert opp mot de strenge MSC-kriteriene for et bærekraftig fiskeri. I tillegg blir alle jevnlig inspisert gjennom uavhengige revisjoner.

Hvilke fiskerimetoder kan bli sertifisert i henhold til MSC sin fiskeristandard?

En rekke utstyr og metoder brukes i kommersielt fiske. Hver type utstyr har en viss påvirkning på havmiljøet. Dog kan tilnærmet alle typer utstyr brukes ansvarlig og bærekraftig, bortsett fra fiskeri som bruker sprengstoff og giftstoffer. Påvirkningen av fiske på habitater og fiskebestander vurderes av en uavhengig tredje part. Les mer om de vanligste redskapstypene som brukes av MSC-sertifiserte fiskerier

Inkluderer MSC sin fiskeristandard andre aspekter av dyrevelferd?

Dyrevelferd er sentralt når vi snakker om mat fra animalske kilder. Det blå MSC-merket tildeles viltfangstfiske. For fisk fra ansvarlig oppdrett (også kjent som akvakultur) er det ASC-merket som gjelder og denne sertifiseringen inneholder ulike krav til dyrevelferd.

Tar MSC sin fiskeristandard hensyn til sosiale aspekter?

MSC anerkjenner viktigheten av sosiale problemer når man vurderer bærekraft, og den utbredte bekymringen for arbeidsmiljølovbrudd i den globale fiskerinæringen og sjømatforsyningskjeder.

I 2016 kunngjorde MSC-styret en innføring av en risikobasert tilnærming for å redusere tilstedeværelsen av tvangs- og barnearbeid i MSC-sertifiserte forsyningskjeder. MSC samarbeider med frivillige organisasjoner, bransjeledere og sosiale standarder for å identifisere krav som er pålitelige og ikke minst praktiske å implementere. Dette har resultert i oppdaterte krav der alle fiskeri- og verdikjedeaktørene i MSC-programmet er pliktet til å oppgi detaljer om de tiltakene de har for å redusere tilstedeværelsen av tvangs- eller barnearbeid innen 31. august 2019. Møtes ikke denne fristen, vil aktørene med eksisterende sertifikater bli suspendert.

Hva er sertifiseringsforholdene?

Et fiske som oppnår MSC-sertifisering er bærekraftig. Men ingen er perfekt, ikke engang et bærekraftig fiske. Det er ofte en del individuelle ytelsesindikatorer hvor et fiske kan og bør forbedres. Forutsatt at fiskeriet har et generelt høyt bærekrafts nivå og oppfyller minimumskrav på alle områder, kan det sertifiseres med enkelte forbehold. Disse er tidsbundne forbedringstiltak fiskeriet må levere på. På denne måten må også allerede sertifiserte fiskerier stadig forbedre seg.

Den uavhengige tredjeparts sertifiserer foretar årlige revisjoner for å kontrollere at fiskeriet møter satte forbedringspunkter. Hvis fiskeriet ikke oppfyller disse kan sertifikatet bli suspendert. På den måten har MSC ikke bare strenge krav for å komme inn i programmet men også i forhold til å kunne forbli sertifisert.

Hvordan kontrolleres MSC-sertifisert fiskeri for å sikre at de fortsetter å oppfylle standarden?

MSC-sertifikatet til et fiskeri er gyldig fem år av gangen. Det foretas allikevel årlige revisjoner for å sikre at fiskeriet fortsatt oppfyller kravene til MSC og fortsetter å forbedre seg. Hvis fiskeriet ikke oppfyller betingelsene, eller ikke lenger oppfyller MSC sine krav, kan sertifikatet suspenderes eller trekkes tilbake. Avhengig av risiko kan revisor også øke inspeksjonsfrekvensen, bestille observatører til å reise på fangstfartøy eller ta andre hensiktsmessige tiltak. Etter fem år må fiskeriet bli fullstendig revurdert/re-sertifisert.

Hvis et fiskeris MSC-sertifikat er suspendert, kan ikke produktene lenger selges med det blå MSC-merket.

Hvordan kontrolleres selskaper i verdikjeden for å sikre at de fortsetter å oppfylle standarden?

MSC-sertifikatet for aktørene i verdikjeden gjelder for tre år av gangen. Årlige revisjoner kontrollerer at kravene i Sporbarhetsstandarden forblir oppfylt. For eksempel utføres tilfeldige balanseregnskap for å sikre at mengden MSC-sertifisert sjømat som er kjøpt tilsvarer mengden som er solgt. Revisjoner kan være uanmeldte.

Hvis selskapet ikke oppfyller kravene, kan sertifikatet suspenderes eller trekkes tilbake, og selskapet kan ikke lenger selge produktene sine med MSC-miljømerket.

Hvordan sikrer MSC at vurderingen av fiskeri er objektiv?

Det er kritisk viktig at alle, fiskere til forhandlere, og forskere til forbrukere, har tillit til det blå MSC-merket og troverdigheten til kravene som stilles. For å ha en objektiv og uavhengig sertifiseringsprosess bruker MSC alltid en tredjeparts evaluering. MSC spesifiserer selve kriteriene for sertifiseringen, mens selve kontrollen utføres av andre. MSC sin hovedoppgave er administrasjon og videreutvikling av MSC-standardene. Det betyr at MSC ikke vurderer fiskerier og verdikjedeaktører selv, og utsteder heller ingen sertifikater. Denne oppgaven er overlatt til uavhengige aktører som, etter samråd med eksperter og representanter for frivillige organisasjoner, forskningsinstitutter og fiskerimyndigheter, bestemmer om MSC-standardene er oppfylt. På denne måten sikrer de at MSC-sertifisering er troverdig og overholder ISEALs og FAOs retningslinjer for standardsertifiseringer.

Hvilke fordeler gir MSC til fiskere?

MSC-sertifisering kan ha mange fordeler for fiskere: Noen rapporterer at de får høyere priser på fangsten på grunn av MSC-sertifikatet. Andre har hatt nytte av sertifiseringen for å beholde kunder på lang sikt, utvikle nye markeder eller sikre jobber. For eksempel i Sør-Afrika har sertifiseringen av kjeppfisket indirekte bidratt til å sikre rundt 12 000 arbeidsplasser i fiskerisektoren og avhengige næringer. I tillegg kan økt omdømme eller bekreftelse av bærekraftig arbeidsmetoder av uavhengige tredjeparter være grunner for MSC-sertifisering.

Hvilke fordeler gir MSC havet?

Bærekraftig fiskebestand, mindre bifangst, mer beskyttede områder, sterkere kontroller og detaljert forskning: MSC-sertifisert fiske bidrar til å bevare marine habitater og fiskebestander for fremtiden. MSC rapporterer regelmessig og den nyeste rapporten viser at MSC-sertifisert fiske har levert mer enn 1200 forbedringspunkter siden organisasjonen ble etablert i 1997.

Er MSC-sertifiserte produkter bedre kvalitet?

MSC-standarden er en miljøstandard, ikke en kvalitetsstandard. MSC sitt mål er å sikre at det er nok fisk i fremtiden, og at habitatene i havet blir bevart. Det er sjømatprodusentene som er ansvarlige for sine produkters kvalitet og sikkerhet.

Finnes også MSC-etiketten på oppdrettsfisk?

MSC-merket finnes kun på villfanget fiskeprodukter. Produkter fra bærekraftig oppdrett bærer noe som heter ASC-merket som gis fra MSC sin søsterorganisasjon, Aquaculture Stewardship Council.

Hvordan vet jeg at fisken min virkelig kommer fra et sertifisert fiske?

MSC-sporbarhetsstandard bekrefter hele verdikjeden. Ethvert selskap i kjeden må ha et gyldig MSC-sporbarhetssertifikat for å kunne merke sine produkter med MSC-logoen. Både uavhengige revisjoner og regelmessige DNA-tester, bekrefter produktets uforfalskede bane gjennom hele forsyningskjeden ut til konsument.

Hvorfor kan jeg stole på MSC-etiketten?

Forbrukere i dag er utsatt for enorme mengder informasjon til enhver tid og det er utfordrende å vite hvilke kilder man kan stole på – det er akkurat med dette som utgangspunkt at det blå MSC-merket ble utviklet. Med et raskt blikk på emballasjen kan konsumenten være sikker på at det er et produkt fra bærekraftig fiske.

For å vurdere påliteligheten til et sertifikat, tilbyr tre organisasjoner spesielt hjelp i etikettens jungel: Verdensorganisasjonen for mat og jordbruk (FAO), den globale paraplyorganisasjonen for bærekraftsmerker (ISEAL) og Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI). Alle har definerte, strenge retningslinjer for troverdige sertifiseringsprogrammer.

Innenfor fiske er MSC det eneste sertifiseringsprogrammet som fullt ut tilfredsstiller både FAO og ISEAL strenge krav. Og som også er vurdert opp mot retningslinjer for bærekraftig sjømatsertifisering fastsatt av GSSI. Dette styrker tilliten til MSC-etiketten som et troverdig instrument for å identifisere bærekraftig fanget fisk – både for forbrukere og for kommersielle aktører.

Hvordan finansieres MSC?

Som en internasjonal ideell organisasjon er MSC heldig å dra nytte av den gavmilde støtten til givere som deler organisasjonens oppgave og visjon. MSC mottar også midler via sine partnere som bruker det blå MSC-merket. MSC mottar ingen midler fra selve sertifiseringen av fiskerier eller bedrifter. Alle inntekter MSC mottar, reinvesteres i deres program, f.eks. til forskning og utvikling, støtte til fiskerier i u-land eller til offentlig utdanning.

Hvordan vet jeg om en art er overfisket?

Nesten alle fiskearter finnes i flere lagre rundt om i verden. Disse forskjellige bestandene av samme fiskearter er romlig skilt fra hverandre slik at de ikke blandes. I det nordøstlige Atlanteren er for eksempel 13 forskjellige torskebestandene definert. Noen av dem er i god stand, andre dessverre mindre. For diskusjonen om overfiske er det derfor svært viktig å skille mellom «arter» og «lager». Vanligvis er det ikke en art som er overfisket, men en enkelt bestand.

Faktisk er mange lagre overfisket. Andre gjenfinner imidlertid takket være en bærekraftig fiskeriledelse. Vurderingen i henhold til MSC fiskeristandard refererer alltid til den spesifikke bestanden som fiskes. Andre lagre av samme art som ikke er påvirket av fiskeriet, er ikke inkludert i den respektive MSC-vurderingen, da det ikke ville gi mening.

Kan MSC-sertifisert fiske ha bifangst?

Det finnes ikke fiske uten noen form for bifangst, fiskearter blander seg med andre arter. Omfanget av bifangst er et av MSC-kriteriene. Nivået på akseptabel bifangst varierer mellom ulikt fiske. MSC vurderer derfor alltid hver enkelt sak: både nivået og sammensetningen av bifangsten evalueres, samt håndteringen av denne.

Nivået på akseptabel bifangst varierer fra fiske til fiske. For eksempel, hvis bifangsten i et fiske utgjør åtte prosent, er dette en lav bifangst sett opp mot et globalt gjennomsnitt. Men hvis denne åtte prosenten består av en art som anses å være truet i det respektive området, så kan åtte prosent være for mye. Det er også viktig å vurdere hvordan dette håndteres, fordi store mengder bifangst også kan aksepteres dersom den slippes tilbake i havet i live.

Forteller MSC fiskeriet hvor mye de kan fange?

Fiskekvoter er primært forhandlet i politikk. MSC-standarden krever imidlertid at bærekraftig fiske benytter seg av sin kvote på en forsvarlig og langsiktig måte. Et av vurderingskriteriene er at fangstkvotene følger vitenskapelig anbefaling for forvaltning av den spesifikke bestanden. Hvis vurdering viser at bestanden er under grenseverdien, dvs. overfisket, kan ikke fiskeriet sertifiseres.